Khajorn Sinaphiromsaran

Author's details

Name: Khajorn Sinaphiromsaran
Date registered: มีนาคม 27, 2015
URL: http://www.itcompanion.co.th

Latest posts

  1. ที่มาของบริษัท — มีนาคม 27, 2015

Author's posts listings

มี.ค. 27

ที่มาของบริษัท

บริษัทก่อตั้งมาในปี โดยมีเป้าหมายหลักต้องการที่จะพัฒนาสื่อการสอนไทยให้ทันกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญคือราคาต้องไม่สูง รวมถึงมีแผนพัฒนาบุคลากรไทยทั้งด้านงานอบรม และงานระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการเข้าไปทำงานในตลาดสากล